Anslagstavlan


Välkommen till Bodenpensionärernas Bowlingsällskap


ANSLAGSTAVLAN

Årsmöte 2020

17 februari kl. 14.00

BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP
Årsmötet 2020-02-17 Plats: Strajk Alley


Dagordning


§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Mötets utlysande
§ 3 Fastställande av röstlängd
§ 4 Dagordningens godkännande
§ 5 Val av presidium för mötet
§ 6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
§ 7 Verksamhetsberättelse
§ 8 Ekonomisk berättelse Resultat och balansräkning
§ 9 Revisorerna berättelse
§ 10 Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret
§ 11 Fastställande av kostnadsersättning
§ 12 Styrelsen informerar
§ 13 Val av

a) ordförande för en tid av ett år
b) två styrelsemedlemmar för en tid av två år
c) två suppleanter för en tid av ett år
d) en revisor för en tid av två år
e) en revisor för en tid av ett år (fyllnadsval)
f) en revisorssuppleant för en tid av ett år
g) en ledamot till tävlingskommittén för en tid av två år
h) en ledamot till festkommittén för en tid av två år
i) två lotteriansvariga för en tid av två år
j) tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år,
varav en sammankallande.

§ 14 Inkomna motioner
§ 15 Mötets avslutande (ev. avtackningar)