Anslagstavla /Årsmöte 2021 m.m

ANSLAGSTAVLAN

BOWLINGTRÄNING ENLIGT TIDIGARE INDELNING

Första grupp kl. 09.30 och sedan med en timmes mellanrum.

Önskar du byta grupp/träningstid kontaktar du ansvarig för måndagsträningen, Tony på tel 072-341 78 66.

Välkommen tillbaks till träningen! (uppdaterat 18/9)

NYHETER

Riksserien startade onsdag 15 september. Se resultat under flik Riksserien

ÅRSMÖTET 2021 23/8 kl. 14.30 Plats Strajk Alley


BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP

Här ser du det aktuella protokollet från årsmötet 210823


Protokoll


 

Dagordning

följande punkter avhandlades under mötet:              

 

 • 1 Mötets öppnande

 

 • 2 Mötets utlysande

 

 • 3 Fastställande av röstlängd

 

 • 4 Dagordningens godkännande

 

 • 5 Val av presidium för mötet

 

 • 6 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

 

 • 7 Verksamhetsberättelse

 

 • 8 Ekonomisk berättelse

 

 • 9 Revisorerna berättelse

 

 • 10 Ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret

 

 • 11 Fastställande av kostnadsersättning

 

 • 12 Styrelsen informerar

 

 • 13 Val av

 

 1. ordförande för en tid av ett år

 

 1. två styrelsemedlemmar för en tid av två år

 

 1. två suppleanter för en tid av ett år

 

 1. en revisor för en tid av ett år

 

 1. en revisorssuppleant för en tid av ett år

 

 1. en ledamot till tävlingskommittén för en tid av två år

 

 1. en ledamot till festkommittén för en tid av två år

 

 1. tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år,
  varav en sammankallande.

 

 • 14 Inkomna motioner

 

 • 15 Mötets avslutande (ev. avtackningar)78

Tillägg till dagordningen för årsmötet:

Motioner till BPBSs årsmöte 2021
a) Festkommittén
Enligt stadgarna skall festkommittén bestå av två ledamöter för en tid av två år.
Det senaste året har densamma bestått av tre ledamöter.
Då det kan vara omfattande att anordna arrangemang, föreslås
Att festkommittén skall bestå av tre ledamöter för en tid av två år.
För att få kontinuitet väljs deltagarna så att hela kommittén inte avgår samtidigt.
b) Tävlingskommittén
Enligt stadgarna skall tävlingskommittén bestå av en eller två ledamöter för en tid av två år.
De senaste åren har densamma bestått av tre ledamöter.
Inom tävlingskommittén utses bl.a. en deltagare att ansvara för Riksserien och en för
träningar och Veterantouren, den tredje deltagaren har kunnat ses som backup för de två
nämnda
Då tävlingskommittén fungerat väl med tre deltagare föreslås
Att tävlingskommittén skall bestå av tre ledamöter och att de inom gruppen fördelar
uppdragen.
För att få kontinuitet väljs deltagarna så att hela kommittén inte avgår samtidigt.
c) Lotteriansvariga
Enligt stadgarna skall två lotteriansvariga utses för en tid av ett år.
För att få kontinuitet och att båda inte väljs samtidigt, föreslås
Att lotteri ansvariga utses för en tid av två år.
2021-05-13

Björn Andreassen

Se mötesprotokoll under ovanstående länk

VIKTIGA LÄNKAR MED CORONAANKNYTNNING:


1177.se/Norrbotten

Folkhalsomyndigheten.se


Läs om:

- Aktuellt om Covid-19.

- Se presskonferenser med info om läget i landet och utvecklingen.

- Vad bör man tänka speciellt på?

- Besöksförbud på äldreboenden m.m.


Ta också del av viktig kompletterande information från Krisinformation.se


Som sagts ovan; Håll utkik på den här sidan och länkarna men ta också för vana att titta på anslagstavlan i korridoren efter senaste information.


VAR KÄLLKRITISK!