Boden Pensionärernas

Bowlingsällskap

 

Hem  Styrelsen  Medlemmar  Träningstider  Tävlingar  Riksserien  Anslagstavlan  Bildarkiv 

Gästbok   Statistik

      Till Webmaster

 

 

 

BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP

 

Protokoll från årsmötet 2014-02-13
Plats Strajk Alley
Närvarande: 43 medlemmar enligt bifogad närvarolista
§ 1 Efter att ha hälsat samtliga hjärtligt välkomna, förklarar ordförande mötet öppnat Mötets öppnande
§ 2 För att minnas våra bortgångna medlemmar, tänder ordförande ett ljus och vi Parentation
hedrar dessa, Gun Svensson, Märta Nilsson, Lars Lindholm och Harry Berggren,
med en tyst minut
§ 3 Mötet godkänner kallelsen till årsmötet Utlysande
§ 4 Befintlig dagordning godkänns Dagordning
§ 5 * till ordförande för mötet väljs Torbjörn Henriksson Val av presidium
* till sekreterare för mötet väljs Yvonne Karlsson
§ 6 Till justeringsmän, tillika rösträknare väljs Gertrud Erlandsson och Helge Andersson. Val av justerare
§ 7 Verksamhetsberättelsen genomgås, godkännes och lägges till handlingarna Verksamhets-
berättelsen
§ 8 Årsredovisningen föredras. Godkännes och lägges till handlingarna Ekonomisk
berättelse
§ 9 Revisionsberättelsen föredras. Mötet godkänner denna och berättelsen lägges Revisorernas
till handlingarna. berättelse
§ 10 Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret.2013 Ansvarsfrihet
§ 11 Mötet beslutar enligt styrelsens förslag om oförändrad ersättning för 2014 Kostnadsersättning
§ 12 a   till ordförande för ett år väljs Pia Elmgren Val
b   till ledamöter för en tid av 2 år väljs Ingrid Hollsten och Roger Nyström
c   till suppleanter för en tid av 1 år väljs Torbjörn Henriksson och Margareta Häggström
d   till revisor för en tid av 2 år väljs Maj-Lis Enström
e   till revisorsuppleant för en tid av 1 år väljs Alex Karlsson
f   till tävlingsledamot för en tid av 2 år väljs Melford Karlsson
g   till ansvariga för varulotterierna väljs Kicki Ekbom och Inger Svensson för en
     tid av 1 år
h   till ledamöter för festkommitten för en tid av 2 år väljs Lena Johansson och
    Clary Lennerö
i   till ledamot för festkommitten för en tid av 1 år (fyllnadsval för Lilly Ygdén) väljs 
    Lilian Sundgvist
j   till ledamöter för valberedningen väljs Christina Sandberg, (sammankallande) samt
    Olle Wikström och Ove Sunden
§ 13 Styrelsen redovisar förslag till reviderade stadgar och ger mötet möjlighet att  Stadgar
komma med synpunkter. De ny stadgarna skiljer sig inte mycket från de gamla.
De flesta paragraferna är moderniserade och förtydligade. Nytt är däremot
styrelsens förslag att medlem över 80 år betalar halv medlemsavgift från och med
det år medlemmen fyller 80. Mötet bifaller styrelsens förslag om halv avgift och 
dessutom godkänner årsmötet de nya stadgarna. Dock gäller att stadgarna skall
godkännas av två på varandra följande möten varav ett skall vara årsmöte. Därför
kommer stadgarna upp även på mötet i maj.
§ 14 Torbjörn informerar om att kursen "Kost och Motion" är inställd Styrelsen informerar
Vidare så upplyser han om att det numera finns tröjor att köpa till en kostnad
av 150:- (den resterande kostnaden om ca 50:- sponsrar föreningen)
Under vecka 10 kommer träningarna att börja 09.00, 10.00 och 11.00 därefter
ingen bokad tid på grund av sportlovet.
Vid träning och matcher bör vi vänta, innan vi gör förflyttning till nästa bana, då
många upplever det störande när vi försöker lägga upp kloten på ny bana
Sista stadskampen, mot Kalix, vann vi med 546 käglor
§ 15 Medlemmarna undrar om det inte snart är dags för en bowlingresa, gärna till Frågor att hänskjuta
Skellefteå. Nya styrelsen lovar att undersöka om möjlighet finns redan i april. till styrelsen
Blomsterutdelning till de som lämnar sina poster i föreningen sker av Pia och 
Maj-Lene. De som får ta emot blommorna är Torbjörn Henriksson, Yvonne
Karlsson, Lilly Ygdén och Gunnel Snell-Lidberg.
§ 16 Den nytillsatta ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet  Mötets avslutande
avslutat
Vid protokollet                                                                   
Yvonne Karlsson                                                            Torbjörn Henriksson                                                               
sekreterare                                                                                        ordförande                      
Justeras
Helge Andersson                                                           Gertrud Erlandsson