Boden Pensionärernas

Bowlingsällskap

Protokoll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem  Styrelsen  Medlemmar  Träningstider Tävlingar  Riksserien lagstavlan  Bildarkiv 

Gästbok  

 

 

Protokoll från årsmötet 20100208
Plats Sportserveringen, Hildursborg
Närvarande: 55 medlemmar enligt bifogad närvarolista
§ 1 Efter det att närvarolista cirkulerat, medlemsförteckning kompletterats samt kaffe Mötets öppnande
och smörgås avnjutits, hälsar ordförande de närvarande välkomna. En särskild
välkomsthälsning riktas till de nya medlemmarna som deltar för första gången.
Efter detta förklarar Torbjörn årsmötet öppnat.
§ 2 Mötet godkänner kallelsen till årsmötet Utlysande
§ 3 Befintlig dagordning godkänns Dagordning
§ 4 * till ordförande för mötet väljs Torbjörn Henriksson Val av presidium
* till sekreterare för mötet väljs Yvonne Karlsson
§ 5 Till justeringsmän, tillika rösträknare väljs Åke Lidberg och Alex Karlsson. Val av justerare
§ 6 Verksamhetsberättelsen genomgås, godkännes efter korrigering och lägges till Verksamhets-
handlingarna berättelsen
§ 7 Årsredovisningen föredras av kassören, som går igenom den och ger information Ekonomisk
om de olika posterna. Årsmötet ger berättelsen sitt godkännande och redovisningen lägges till handlingarna. berättelse
§ 8 Torgny föredrar revisionsberättelsen. Mötet godkänner denna och handlingen Revisorernas
lägges till övriga verksamhetshandlingar berättelse
§ 9 Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Ansvarsfrihet
§ 10 De närvarande godkänner oförändrad kostnadsersättning för styrelsen Kostnadsersättning
§ 11 a   till ordförande för ett år väljs Torbjörn Henriksson Val
b   till ledamot för en tid av 2 år väljs Yvonne Karlsson
     till ledamot för en tid av 1 år väljs Bror Pettersson 
c   till suppleanter för en tid av 1 år väljs Helge Andersson och Berthill Munkestam
d   till revisor för en tid av 1 år väljs Torgny Lindfors
e   till revisorsuppleanter för en tid av 1 år väljs Arne Holmgren
f   till tävlingsledamot för en tid av 2 år väljs Melford Karlsson
g   till lotteriföreståndare för Sverigelotter och 21-lotter för en tid av 1 år väljs 
         Thord Lindberg
h   till ansvariga för varulotterierna väljs Siv Fallberg och Inger Svensson
i    till ledamöter för festkommitten för en tid av 2 år väljs Gunnel Snell-Lidberg och Bjarne Forsberg
      
j   till ledamöter för valberedningen för en tid av 1 år väljs Elis Gustavsson (sam- 
        mankallande)  Harry Berggren och Kurt Westin
§ 12 Budgeten hänskjutes till vårens medlemsmöte Budget
§ 13 Laila inleder med att meddela att inga större transaktioner förekommit sedan bokslutet. Styrelsen informerar
Maj-Lis informerade om kommande tävlingsverksamhet
11/2   Piteå (H)          -          3/3   PM i Älvsbyn     -    4/3   Kiruna (H)
 9/3   Röda Korset (H)    -    30/3   Riksmästerskap i Sundbyberg
28/4   Umeå (B)
Anmälningslista till PM, Riksmästerskapet, Umeåresan samt de som vill spela
mot Röda Korset finns anslaget i hallen. Vidare berättar Maj-Lis att Tommy har 
erbjudit oss att ta hand om fikaförsäljningen vid våra "stadskamper". Inger S och
Maj-Lis tar hand om detta vid Piteå pensionärernas besök.
Melford rapporterar att det endast varit en tävlingsomgång på det nya året och
att det endast var herrar lag 2 som avgick med seger. Vi kan bättre!
Torbjörn tar upp träningar och framförallt speletik. 
* stanna kvar på den bana ni är klar med, tills det är ledigt vid nästa bana
* när det är er tur att spela så fördröj inte spelet
Kaj meddelar att ny tid för bowlingkursen är satt till 12.00 tisdagar. Alla som vill
ha hjälp med sin spelteknik är välkomna när kursen hålls
Bodens Närradio har besökts av Torbjörn och Maj-Lis där vi fått profilera oss. 
Ljudupptagning finns på webben. BPBS är numera medlem i Bodens Närradio
Ny hall är under uppförande. Information till klubbarna lämnas den 10 februari
kl 19.00. Plats: Restaurang Garniz.
Mötet beslutar att det kommande KM:et kommer att ske i fyra klasser. Dam och
Herr, med och utan handikapp.
Intresse verkar finnas för en resa till Uleåborg, resan kommer att ske till hösten.
Kostnad: 100:-/pers (för resan) + banhyra. Väinö hjälper oss vid kontakt med hallen
Anmälningslista anslås när tider är fastställda.
Förslag om att vi skall åka gemensamt med buss till stadsmatcherna inom fyrkanten har inkommit. Mötet avslår förslaget.
Inför Jubiléet kommer tävlingskommittén och festkommittén att utökas.
Torbjörn vädjar till de medlemmar som varit med länge att undersöka om de har
uppgifter som kan belysa klubbens historia.
§ 14 Inga frågor anmäldes till styrelsen Frågor att hänskjuta
till styrelsen
§ 15 Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat Mötets avslutande
Vid protokollet                                                                   
Yvonne Karlsson                                       Torbjörn Henriksson                                                               
sekreterare                                                   ordförande                      
Justeras
Åke Lidberg                                                                     Alex Karlsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka