Bodenpensionärernas

Bowlingsällskap

Protokoll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem  Styrelsen  Medlemmar  Träningstider Tävlingar  Riksserien lagstavlan  Bildarkiv 

Gästbok  

 

 

 

 

BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP

Protokoll från årsmötet 2015-02-19

Plats: Strajk Alley
Närvarande: 36 medlemmar

§ 1

Mötets öppnande

 

 

Efter att vi bjudits på kaffe med tårta samt dragning på lotteriet,
och hälsat samtliga hjärtligt välkomna, förklarar ordförande mötet  öppnat.

 

§ 2

Parentation

 

 

För att minnas våra bortgågna medlemmar, Rut Marklund och Ingemar Wikström, tänder ordföranden ljus och vi hedrar dessa med en tyst minut.

 

§ 3

Mötet stadgeenligt utlyst

 

 

Mötet godkänner kallelsen till årsmötet

 

 

§ 4

Dagordningens godkännande

 

 

Befintlig dagordning godkänns

 

 

§ 5

Val av presidium

 

 

Till ordförande för mötet väljs Pia Elmgren

Till sekreterare för mötet väljs Ingrid Hollsten

 

 

§ 6

Val av två justerare tillika rösträknare

 

 

Till justerare och rösträknare väljs Helge Andersson och Elis Gustavsson

 

 

§ 7

Verksamhetsberättelse

 

 

Verksamhetsberättelsen gås igenom, godkänns och läggs till handlingarna.

Kopia på verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse delades ut till närvarande medlemmar.

 

 

§ 8

Ekonomisk berättelse

 

 

Maj-Lene redogör för föreningens ekonomi som är stabil, trots underskott under 2014. Det beror bl a på: hyra av buss till bortamatcher som blivit dyrare, Skellefteåmatchen, samt inköp av digitalkamera.

För närvarande 114 st betalande medlemmar

 

 

§  9

Revisorernas berättelse

 

 

Revisionsberättelsen föredras.Mötet godkänner denna och berättelsen läggs till handlingarna.

 

 

§ 10

Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

 

 

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014

 

 

§ 11

Fastställande av kostnadsersättning

 

 

Mötet beslutar enligt styrelsens förslag om oförändrad ersättning för år 2015

 

 

§ 12

Val

Tyvärr var ingen i valberedningen närvarande, men har lämnat rapport till ordförande

 

 

a

Till ordförande omval för ett år Pia Elmgren

 

b

Till ledamöter omval för två år Maj-Lene Jansson och Jan-Erik Svensson

 

c

Till suppleanter omval för ett år Margareta Häggström och Torbjörn Henriksson

 

 

d

Till revisor omval för två år Elis Gustavsson

 

e

Till revisorssuppleant omval  för ett år Alex Karlsson

 

f

Ingår under punkten b

 

g

Till ledamöter för festkommittén väljs Solveig Korpiniemi och Eva Modig för en tid av två        år

 

h

Till ledamöter för varulotteriet väljs Inger Svensson och Kicki Enbom för en tid av ett år

 

i

Till ledamöter för valberedningen väljs Christina Sandberg (sammankallande), Ove Sundén och Olle Vikström.

 

 

§ 13

Inkomna motioner

 

 

Inga inkomna motioner

 

 

 

Mötets avslutande

 

 

Blommor delas ur till de som lämnat sina poster i föreningen av ordförande. De som får ta emot blommor är Doris Bertilsson och Lilian Sundkvist.

 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet                                                               Justeras

 

 

 

 

 

Ingrid Hollsten                                                            --Pia Elmgren

sekreterare                                                                              ordförande

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka