Boden Pensionärernas

Bowlingsällskap

Protokoll årsmöte

2011

Hem  Styrelsen  Medlemmar  Träningstider  Tävlingar  Riksserien  Anslagstavlan  Bildarkiv 

Gästbok  

      Till Webmaster

 

 

 

BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP
Protokoll från årsmötet 20110131
Plats Strajk Alley
Närvarande: 63 medlemmar enligt bifogad närvarolista
§ 1 Ordförande inleder med att tända ett ljus för de som inte längre finns med oss, Mötets öppnande
Eje Forsmark och Sonja Sjöqvist, och årsmötet hedrar dessa med en tyst minut. 
Därefter öppnar Torbjörn årsmötet
§ 2 Mötet godkänner kallelsen till årsmötet Utlysande
§ 3 Befintlig dagordning godkänns Dagordning
§ 4 * till ordförande för mötet väljs Torbjörn Henriksson Val av presidium
* till sekreterare för mötet väljs Yvonne Karlsson
§ 5 Till justeringsmän, tillika rösträknare väljs Harry Berggren och Hans Lövgren. Val av justerare
§ 6 Verksamhetsberättelsen genomgås, godkännes och lägges till handlingarna Verksamhets-
berättelsen
§ 7 Årsredovisningen föredras av kassören, som informerar om detaljer som inte Ekonomisk
direkt framgår av bokslutet. Årsmötet godkänner berättelsen och redovisningen berättelse
lägges till handlingarna.
§ 8 Torgny föredrar revisionsberättelsen. Mötet godkänner denna och handlingen Revisorernas
lägges till övriga verksamhetshandlingar berättelse
§ 9 Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Ansvarsfrihet
§ 10 Styrelsen föreslår oförändrade ersättningar. Årsmötet beslutar att följa styrelsens Kostnadsersättning
förslag.
§ 11 a   till ordförande för ett år väljs Torbjörn Henriksson Val
b   till ledamöter för en tid av 2 år väljs Laila Munkestam och Lilly Ygdén
c   till ledamot för en tid av 1 år väljs Kurt Westin (fyllnadsval) 
d   till suppleanter för en tid av 1 år väljs Helge Andersson och Berthill Munkestam
e   till revisor för en tid av 2 år väljs Stig Hedman
f   till revisor för en tid av 1 år väljs Torgny Lindfors (fyllnadsval)
g   till revisorsuppleant för en tid av 1 år väljs Arne Holmgren
h   till tävlingsledamöter för en tid av 2 år väljs Maj-Lis Enström, tävlingsledare,
         och Fred Lundberg.
i   till lotteriföreståndare för Sverigelotter och 21-lotter för en tid av 1 år väljs 
         Thord Lindberg
j   till ansvariga för varulotterierna väljs Kicki Ekbom och Inger Svensson
k   till ledamöter för festkommitten för en tid av 2 år väljs Doris Bertilsson och
        Margareta Hedman (sammankallande)
l   till ledamöter för valberedningen för en tid av 1 år väljs Elis Gustavsson (sam- 
        mankallande)  Harry Berggren och Christina Sandberg
§ 12 Torbjörn börjar med att klargöra att träningskostnaden för tre serier är Styrelsen informerar
50 kronor, under förutsättning att man spelar dessa på en timme. Vi har nu
många som spelar långsamt så viss fördröjning sker. Därför måste vi skärpa oss
för att vi även i fortsättningen skall få det fastställda priset. Huruvida vi lyckats
med detta kommer att utvärderas senare. Dessutom tar Torbjörn upp vissa
regler som gäller vid bowlingspel. Anslag om dessa kommer att uppsättas i hallen
Maj-Lis informerar från "stadskamperna" där det för närvarande är jämnt mellan 
vinster och förluster. Under säsongen 2010/2011 återstår följande matcher. 
23/2     Kalix (B)
 4/3     Älvsbyn (H)
 8/3     Röda Korset (B)
Anmälningslista för spel i Kalix uppsättes på anslagstavlan. Beslutas att vi åker
buss till Kalix.
Rikstävlingen, Kanon-slaget, går av stapeln mellan 21/3 och 15/4.
DM:et kommer att spelas under samma tid, det vill säga att Norrbottenslagen spelar
både DM:et och Kanon-slaget vid samma tillfälle, om man så vill.
Luleå, Kiruna och Piteå har hittills anmält sitt intresse. 
Den 1 april kommer föreningens Jubileumsfest att gå av stapeln. Lokal är inte
fastställd då antalet deltagare är oklart. Strajk Alley och Folkets Hus är preliminär
bokade. Bidrag kommer att ansökas från Bodens Kommun och även försök att
få sponsring av andra aktörer kommer att göras. Kostnaderna för maten kommer 
att bli 150:- för medlem och 225:- för icke medlem. I detta ingår, förutom tre  
rätters middag, även fördrink och dans. Uleborg är även inbjudna till både spel
och middag, varför vi håller speltider den 1 april öppna för dessa.
Styrelsen har även en fråga till mötet beträffande lotteriernas vara eller inte vara.
Mötet beslutar att sälja lotter till säsongens slut och att styrelsen gör en ny 
utvärdering av detta.
Melford konstaterar att det fortfarande går trögt i Riksserien. Undantaget är 
herrarnas lag 4 som har gått segrande ur varje match förutom en. Detta föranleder
mötesdeltagarna att spontant ge dessa en värmande applåd.
Årsmötet passar på att avtacka Per-Uno Johansson, Bror Pettersson och Siv
Fallberg med en blombukett.
§ 14 Inga frågor anmäldes till styrelsen Frågor att hänskjuta
till styrelsen
§ 15 Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat Mötets avslutande
Vid protokollet                                                                   
Yvonne Karlsson                                                            Torbjörn Henriksson                                                               
sekreterare                                                                                        ordförande                      

 

Justeras
Harry Berggren                                                              Hans Lövgren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka