Boden Pensionärernas

Bowlingsällskap

Medlemmar

 

Hem  Styrelsen  Medlemmar  Träningstider  Tävlingar  Riksserien  Anslagstavlan  Bildarkiv 

Gästbok  

      Till Webmaster

 

 

BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP  

 

Protokoll från årsmötet 2012-02-06

Plats Strajk Alley
Närvarande: 58 medlemmar enligt bifogad närvarolista
§ 1

 

 

 

 

Ordförande inleder med parentation över Thure Marklund som lämnat oss och

årsmötet hedrar honom med en tyst minut.
Därefter hälsar Torbjörn oss alla välkomna och riktar ett speciellt välkomnande
till nya medlemmar varefter han förklarar årsmötet öppnat

Mötets öppnande
§ 2 Mötet godkänner kallelsen till årsmötet Utlysande
§ 3 Befintlig dagordning godkänns Dagordning
§ 4 * till ordförande för mötet väljs Torbjörn Henriksson Val av presidium
* till sekreterare för mötet väljs Yvonne Karlsson
§ 5 Till justeringsmän, tillika rösträknare väljs Jan-Erik Svensson och Torgny Lindfors. Val av justerare
§ 6 Verksamhetsberättelsen genomgås, godkännes och lägges till handlingarna Verksamhets-
§ 7 Årsredovisningen föredras av ordförande. Årsmötet godkänner berättelsen och Ekonomisk
 redovisningen lägges till handlingarna. berättelse
§ 8 Revisionsberättelsen föredras av revisorerna. Mötet godkänner denna och  Revisorernas
berättelsen lägges till övriga verksamhetshandlingar berättelse
§ 9 Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Ansvarsfrihet
§ 10 Styrelsen föreslår oförändrade ersättningar. Årsmötet beslutar att följa styrelsens Kostnadsersättning
förslag.
§ 11 a   till ordförande för ett år väljs Torbjörn Henriksson Val
b   till ledamot för en tid av 2 år väljs Yvonne Karlsson och Kurt Westin väljs
     till ledamot för en tid av 1 år
c   till suppleanter för en tid av 1 år väljs Helge Andersson och Berthill Munkestam
d   till revisor för en tid av 1 år väljs Torgny Lindfors
e   till revisorsuppleant för en tid av 1 år väljs Arne Holmgren
f   till tävlingsledamot för en tid av 2 år väljs Melford Karlsson
g   till ansvariga för varulotterierna väljs Kicki Ekbom och Inger Svensson för en
     tid av 1 år
h   till ledamöter för festkommitten för en tid av 2 år väljs Lena Johansson och
     Gunnel Snell-Lidberg
i    till ledamöter för valberedningen för en tid av 1 år väljs Elis Gustavsson (sam- 
     mankallande)  Harry Berggren och Christina Sandberg
§ 12 Ordförande inleder genom att uppmana den nya styrelsen att presentera sig Styrelsen informerar
för medlemmarna och då särskilt för nytillkomna medlemmar.
Två medlemmar avtackas för sina uppdrag, Fred Lundberg som varit föreningens
busschaufför under flera år och Tord Lindberg som hållit i Sverige-lotteriet och
21-lotteriet, även han under flera år
Adresslistan skickas runt för kompletteringar
Klotlotteri och varulotterier fortsätter som tidigare. Förrådet av vinster i varulotteriet
börjar sina så ordförande vädjar om medlemmarnas bidrag till detta
Information om innehållet på föreningens hemsida presenteras och de som har
frågor uppmanas att kontakta web-master, Harry Berggren.
Träningarna fortsätter som vanligt måndagar och torsdagar. Vi håller numera
träningstiderna bättre och hallen har överseende om vi drar över någon minut
Uttagningen till "statskamperna" diskuteras och Maj-Lis talar än en gång om hur
hon genomför uttagningarna. De fem bästa herrarna och de tre bästa damerna
tas ut i första hand, därefter fyller hon på med de som är villiga att spela. Enligt
hennes statistik bör de flesta som är intresserade av att delta fått göra det i
någorlunda jämn fördelning av speltillfällen. Huruvida de varit uttagna som ordinarie
eller reserver framgår ej av siffrorna och inte heller om det har varit hemma eller
borta har varit av intresse. Ordförande ställer frågan till årsmötet om någon
förändring av uttagningen skall göras och mötet beslutar att vi fortsätter enligt
de regler som gäller idag.
§ 13 Inga frågor anmäldes till styrelsen Frågor att hänskjuta

 

§ 14

 

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat

Mötets avslutande
Vid protokollet                                                                   
Yvonne Karlsson                                                            Torbjörn Henriksson                                                               
sekreterare                                                                           ordförande                      
Justeras
Jan-Erik Svensson                                                           Torgny Lindfors