Boden Pensionärernas

Bowlingsällskap

Medlemmar

 

Hem  Styrelsen  Medlemmar  Träningstider  Tävlingar  Riksserien  Anslagstavlan  Bildarkiv 

Gästbok   Statistik

      Till Webmaster

 

 

BODENPENSIONÄRERNAS BOWLINGSÄLLSKAP

Protokoll från årsmötet 2013-02-07

Plats

Strajk Alley

Närvarande: 48 medlemmar enligt bifogad närvarolista (Ej här)

§ 1

Ordförande inleder med att hälsa oss alla välkomna och riktar ett speciellt

Mötets öppnande

välkomnande till de som deltar för första gången varefter han förklarar mötet

öppnat

§ 2

Ordförande riktar våra tankar till de tre som inte längre finns bland oss och vi

Parentation

hedrar dessa, Maj-Britt Nilsson, Åke Brunström och Åke Svensson, med en tyst

minut

§ 3

Mötet godkänner kallelsen till årsmötet

Utlysande

§ 4

Befintlig dagordning godkänns

Dagordning

§ 5

* till ordförande för mötet väljs Torbjörn Henriksson

Val av presidium

* till sekreterare för mötet väljs Yvonne Karlsson

§ 6

Till justeringsmän, tillika rösträknare väljs Bjarne Forsberg och Ove Nilsson.

Val av justerare

§ 7

Verksamhetsberättelsen genomgås, godkännes och lägges till handlingarna

Verksamhets-

berättelsen

§ 8

Årsredovisningen föredras av kassören. Årsmötet godkänner berättelsen och

redovisningen lägges till handlingarna.

Ekonomisk

 

berättelse

§ 9

Revisionsberättelsen föredras av revisorerna. Mötet godkänner denna och

Revisorernas

berättelsen lägges till övriga verksamhetshandlingar

berättelse

§ 10

Mötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Ansvarsfrihet

§ 11

 

Styrelsen föreslår oförändrade ersättningar. Årsmötet beslutar att följa styrelsens

Kostnadsersättning

förslag.

§ 12

a   till ordförande för ett år väljs Torbjörn Henriksson

Val

b   till ledamöter för en tid av 2 år väljs Maj-Lene Jansson och Jan-Erik Svensson

c   till ledamot för en tid av 1 år (fyllnadsval) väljs Pia Elmgren

d   till suppleanter för en tid av 1 år väljs Roger Nyström och Margareta Häggström

e   till revisor för en tid av 2 år väljs Elis Gustavsson

f   till revisor för en tid av 1 år (fyllnadsval) väljs Maj-Lis Enström

g   till revisorsuppleant för en tid av 1 år väljs Arne Holmgren

h   till tävlingsledamot för en tid av 2 år väljs Svante Lennerö - en plats vakant

i   till ansvariga för varulotterierna väljs Kicki Ekbom och Inger Svensson för en tid av 1 år

    

j   till ledamöter för festkommitten för en tid av 2 år väljs Lilly Ygdén och Doris

    Bertilsson (Lena Johansson är sammankallande)

k   till ledamöter för valberedningen för en tid av 1 år väljs Christina Sandberg (sam-

     mankallande), Ove Sundén och Ingrid Hollstén

§ 13

Ordförande informerar årsmötet om de begivenheter som kommer att genomföras,

Styrelsen informerar

i Bodens kommun under 2013 och påpekar att vissa arrangemang behöver hjälp

vid genomförandet, exempelvis O-Ringen

Vidare ger ordförande vissa praktiska tips för samvaron i hallen

* om vi blir insläppta i hallen före öppnande för att hämta ex klot så gå endast

   i utrymmen som måste besökas - tänk på personalen som har andra uppgifter

* fördröj ej spelet under träningar och matcher, tänk ut redan före ni går upp på

   ansatsen var ni exempelvis skall stå när Ni slår spärrslaget

* "lathund" för spärrspel kommer att införskaffas till de som vill ha

* i Gröna Pärmen finns förutom medlemsförteckning med telefonnummer o

    adresser även resultatlistor från stadskamper, tävlingar och Riksserien samt

    protokoll från Medlems- och Årsmöten

* Fotoalbum från tidigare sammankomster, skänkt av familjen Marklund, finns

Anmälningslistor finns uppsatta för anmälan till tävlingen i Kalix och till PM:et i

Luleå

Avgående styrelsen avtackas på sedvanligt sätt

§ 14

Inga frågor anmäldes till styrelsen

Frågor att hänskjuta

till styrelsen

§ 15

Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat

Mötets avslutande

  Vid protokollet                                                               

Yvonne Karlsson

Sekreterare